(s מקש קיצור)דלג לתוכן העמוד (2 מקש קיצור)דלג לתחתית הדף (3 מקש קיצור)דלג לתפריט (4 מקש קיצור)דלג לדף הבית

הטבת כרטיס טיסה ב- 99 אירו ליעדים ומועדים נבחרים בשופרסל טרוול
בקנייה ב -300 ₪ ומעלה ברשת Be
1 .עורכת המבצע: בי דראגסטורס בע"מ בשיתוף עם שופרסל טרוול בע"מ.
2 .תיאור המבצע: לקוחות אשר במהלך תקופת המבצע, יבצעו רכישה מזכה ברשת Be ,בסך כולל של 300
₪ או יותר ברכישה אחת, יהיו זכאים להטבה.
3 .תקופת המבצע: המבצע בתוקף לרכישות מזכות שיבוצעו ברשת Be מיום 2019.9.17 ועד ליום
2019.10.21 או עד גמר מלאי הכרטיסים למבצע, לפי המוקדם. המבצע בשופרסל online ובאתר
il.co.bestore ,בתוקף לרכישות שמועד אספקתן במהלך תקופה זו.
4 .רכישה מזכה:
א. רכישה במהלך תקופת המבצע בסך של 300 ₪ או יותר, ממגוון המוצרים הנמכרים בחנויות Be או
באתר il.co.bestore או ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע באתר שופרסל online .
ב. המוצרים בשופרסל online שמשתתפים במבצע יסומנו לצד המוצר ו/או יופיעו במתחם ייעודי למוצרי
Be באתר, על פי שיקול דעתה של הרשת.
ג. המבצע אינו חל על רכישת תרופות, גיפט קארד, מוצרי חשמל, משלוחים, תרומות, עיתונים, מבצעי
קופה, תשלום חשבונות, משיכת מזומנים ושירותים שונים המוצעים בחנות.
ד. מובהר, כי המבצע באתר שופרסל online חל אך ורק על המוצרים המסומנים כמשתתפים במבצע
כאמור לעיל.
ה. המבצע מוגבל לשתי רכישות מזכות לכל תקופת המבצע.
5 .ההטבה: בגין רכישה מזכה יהיה זכאי הלקוח לרכוש כרטיס טיסה אחד הלוך חזור בתשלום מלא במחיר
של 99 אירו, למגוון יעדים ובמגוון תאריכים, המפורטים באתר שופרסל טרוול ובאתר bestore .מובהר כי
במקרה שהלקוח יבצע רכישה מזכה בסך של 600 ₪ או יותר, ייחשב הדבר כשתי רכישות מזכות, דהיינו
הלקוח במקרה זה יהיה זכאי לרכוש שני כרטיסי טיסה. את ההטבה ניתן לממש לאחר שנטענה באתר
שופרסל טרוול. לא ניתן לפצל את המימוש לשתי הזמנות; ככל שהלקוח זכאי לשתי הטבות בגין שתי רכישות
מזכות – יש לממשן יחד, כלומר לרכוש את שני הכרטיסים יחד באותה הזמנה. ההטבה מוזנת ללקוח באתר
לאחר 24 שעות ממועד ביצוע הרכישה המזכה, ובמקרה של רכישות בשופרסל אונליין או בבי אונליין –
לאחר 24 שעות ממועד החיוב המלא של העסקה בפועל.
* על אף האמור לעיל, בגין רכישות מזכות החל מיום 2019.9.23 יחולו ההוראות הבאות: בגין רכישה מזכה
יהיה זכאי הלקוח לרכוש שני כרטיסי טיסה בתשלום מלא במחיר של 99 אירו לכרטיס, למגוון יעדים ובמגוון
תאריכים, המפורטים באתר שופרסל טרוול ובאתר bestore ובגין שתי רכישות מזכות )כולל רכישה מזכה
בסך של 600 ₪ או יותר – ארבעה כרטיסי טיסה(. את ההטבה ניתן לממש לאחר שנטענה באתר שופרסל
טרוול. לא ניתן לפצל את המימוש לשתי הזמנות; כלומר יש לרכוש את ארבעת הכרטיסים יחד באותה
הזמנה. ההטבה מוזנת ללקוח באתר לאחר 24 שעות ממועד ביצוע הרכישה המזכה, ובמקרה של רכישות
בשופרסל אונליין או בבי אונליין – לאחר 24 שעות ממועד החיוב המלא של העסקה בפועל.
6 .כרטיס הטיסה: ההטבה הינה למושב אחד בטיסת חסך )cost-low ,)כאשר מובהר כי היא חלה על כרטיס
טיסה בלבד, לא כולל תוספות שונות, כגון )אך מבלי למצות( כבודה ומזוודות, ביטוח וכיוצא באלה, אלא אם
צוין אחרת.
7 .כבודה: ניתן להוסיף מזוודה במשקל של עד 23 ק"ג בעלות של 40 יורו לכיוון.
8 .תקופת מימוש ההטבה: ההטבה ניתנת למימוש בהזמנה שבוצעה ושולמה במלואה מיום הזנת ההטבה
ללקוח לאחר הרכישה המזכה ועד ליום 2019.10.31.
9 .הזמנה ודמי טיפול: הזמנות ניתן לבצע באתר il.co.travel-shufersal ובאמצעות המוקד הטלפוני של
שופרסל טרוול. בהזמנות אינטרנטיות לא יחולו דמי טיפול. הזמנות דרך המוקד הטלפוני כרוכות בתוספת
דמי טיפול של 15 דולר לנוסע, ולמשלמים בכ"א שופרסל כאל, דמי הטיפול בסך של 10 דולר לנוסע.
10 .הטבה חלופית: אזל כל מלאי הכרטיסים שבמבצע במהלך תקופת המבצע, לכל היעדים ובכל התאריכים,
לקוחות שביצעו רכישה מזכה ולא הספיקו לרכוש כרטיס טיסה במסגרת המבצע, יהיו זכאים להטבה חלופית
שהיא שובר הנחה בסך של €60 לביצוע הזמנה באתר שופרסל טרוול. מובהר כי אם הלקוח ביצע שתי
רכישות מזכות או רכישה מזכה אחת בסך של 600 ₪ או יותר, אזי במקרה זה הלקוח יהיה זכאי לשני
שוברים בסך כולל של €120 .השוברים יהיו ניתנים למימוש עד ליום 2019.10.31 .שער ההמרה לצרכי
חישוב גובה ההטבה 5.4 ש"ח לאירו אחד )קרי שווי ההטבה 270 .)₪
11 .מימוש ההטבה: המבצע הינו עד גמר המלאי, ועל בסיס מקום פנוי. כל הקודם זוכה.
12 .תנאים נוספים:
א. אין כפל מבצעים והטבות. לא ניתן לרכוש כרטיס/ים על ידי מימוש שוברי הנחה באתר שופרסל טרוול.
ב. המבצע הינו עד גמר מלאי הכרטיסים למבצע. המלאי המינימאלי של כרטיסים למבצע הינו 80 כרטיסים
לכל יעד.
ג. המבצע מיועד לחברי מועדון לקוחות שופרסל ולמצטרפים חדשים. ההצטרפות למועדון הינה חינם
ומידית.
ד. ההטבה הינה אישית לבית אב ואיננה ניתנת להעברה.
ה. המבצע מוגבל לשני כרטיסים ללקוח )ובסך הכל ארבעה כרטיסים לבית אב( בכל תקופת המבצע.
ו. ההטבה תוזן ללקוחות הזכאים באופן אוטומטי לכרטיס חבר המועדון של הלקוח ביום העסקים שלאחר
חיוב מלא של העסקה בפועל.
ז. המבצע אינו תקף ללקוחות עסקיים.
ח. בי דראגסטורס בע"מ רשאית לתקן ולשנות את תנאי המבצע ו/או הוראות תקנון זה מעת לעת, ללא
הודעה מוקדמת. הנוסח הקובע של התקנון הוא הנוסח המופיע באתר שופרסל טרוול ובאתר רשת Be .
ט. ביטוח ביטול הזמנה ללא תשלום יינתן למשלמים באשראי שופרסל כאל וזאת כפוף לתנאי הביטוח
כמפורט בתקנון אתר שופרסל טרוול.
י. כפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל, לתקנון אתר שופרסל ONLINE ,המופיעים באתר
il.co.shufersal.www ,לתקנון אתר il.co.bestore.www ולתקנון אתר שופרסל טרוול בשיתוף גוליבר
.www.shufersal-travel.co.il שכתובתו

גלילה לראש הדף כפתור

רשימת דיוור

תודה שנרשמת לניוזלטר. בקרוב יגיעו אליך העדכונים הכי שווים שלנו.

איזה כיף

שירות לא זמין

מצטערים השירות לא זמין כעת

סגור